Sønder Park Modeljernbane Klub i Ringsted, der er en delvis "lukket" klub, (for beboerne i Sdr. Park), så dagens lys 1. november 1979.
Epoken er: Dansk
ca. 1960 - 1970!
Klubben råder i dag over fem sammenhængende kælderlokaler á ca. 6 x 4 meter; der er anlæg i tre lokaler, værksted med bl.a. sprøjtemalekabine i det fjerde, mens det femte er "velfærdslokale" med arkiv, bibliotek og arbejdsbord.


Anlægget, der er i str. HO/2-skinne drift, er bygget op omkring en statsbane og tre privatbaner, en "større" og to "mindre". Anlægget er blevet til ved "knop-skydning", idet man fra starten kun rådede over et lokale, senere udvidet til tre og i dag fem lokaler. Spormaterialet er ROCO code 100, hvor sporskifterne dog efterhånden ombygges til "underfloor" drift.
(Privatbanen fra Viby til Køge Vest anlægges dog med PECO code 75).
Kørestrømmen har til dato været 12 volt jævnstrøm med et simpelt stationært cab-kontrolsystem, men bl.a. pga. manglende overskuelighed efter de seneste udvidelser på anlægget går man nu over til Lenz-digital.

Statsbanen er punkt til punkt og delvis ring. "Ringens" forløb er Nykøbing - Nykøbing Vest - Borup - Olestrup - Nykøbing; punkt til punkt delen grener af ved Nykøbing Vest og går via Højbjerg og Viby til Haraldsborg, som bliver den nye store st. og p.t. (2004) er under anlæg. Strækningen Nykøbing - Borup er som eneste dobbeltsporet. Rmin er 50 cm og max. toglængde er 2 meter; der er i gennemsnit ca. 15 meter mellem stationerne.
            NYKØBING - OLESTRUP - NYKØBING

Nykøbing er statsbanens nuværende "store" st.; her er 4 perronspor, (det ene er blindspor og benyttes primært til postvogne), samt et godstogsspor. Der findes 3 opstillingsspor for personvogne. På "godsarealet" er ligeledes 3 opstillingsspor for godsvogne og et kombineret læssevejs- og varehusspor. Maskindepotet har omkring en drejeskive en 5-sporet rundremise, hvor damplokomotiverne er hjemmehørende; til "servicering" af damplokomotiverne findes vandtårn, kulforsyning og askegrav. Motormateriellet "huses" i en 3-sporet remise og værksted. Såvel ved damp- som dieselremisen som dieselremisen findes flere opstillingsspor.

Privatbanen til Vilsund har eget sporareal øst for stationsbygningen med omløbsspor, 2 opstillingsspor og en enkeltsporet remise. Overlevering til statsbanen sker via spor 1, hvortil der også kan sættes signal.

Borup er "overgangsstation" fra dobbeltsporet fra Nykøbing til enkelsporet mod Olestrup; her er et midtliggende krydsnings, - overhalings- og vendespor.

Olestrup er en typisk landstation på en enkeltsporet bane. Her krydsningsspor, læssevejsspor og 2 private sidespor. Endvidere findes et kort sidespor til henstilling af baneafdelingskøretøjer


NYKØBING - HARALDSBORG
Højbjerg er en mellemstor provinsbystation med krydsningsspor. Privatbanen fra Vilsund har fuld optagelse, men kan kun køre til/fra spor 3. På stationen findes privat sidespor til slagteriet, læssevejsspor, spor til enderampe og en remise for et enkelt køretøj. Da privatbanen har behov for at vende nyligt anskaffede 2-akslede motorvogne påtænkes det at anlægge en drejeskive.

Viby er ligeledes en mellemstor provinsbystation med krydsningsspor. Privatbanen fra Køge Vest har fuld optagelse og benytter spor 3, hvor der findes et kort opstillingsspor. Der er læssevejsspor og spor til varehus. Endvidere 3 private sidespor: til militær forlægning med ramper til læsning af forsvarets køretøjer, maskinfabrik og mejeri/osteri. A.h.t. rangering på det militære sidespor findes et langt udtræksspor.

Haraldsborg bliver statsbanens nye store endestation og planen herfor er 3 perronspor, postspor, to spor for ankommende og afgående gods-tog, udtræksspor, vaske- og opstillingsspor for personvogne og vognopsynsspor. Og for godsekspeditionens vedkommende varehus og læssevej. Endvidere private sidespor til bl.a. en kemikaliefabrik. Maskindepotet, hvortil adgang sker ad et særligt maskinspor, ligger i et lavere niveau. Her er en 6-sporet remise med flere
            standpladser foran; adgang til de 4 af sporene sker via drejeskive. Endvidere opføres en 3-sporet lyntogsremise.

Privatbanerne er punkt til punkt baner. Den "større" privatbanes forløb er Nykøbing - Nyvang T&S - Langebæk - Yderholm T - Vilsund. De to "mindre" privatbaners linieføring er Vilsund - Vilsund havn - Risløv T - Højbjerg og Viby - Yderholm T&S - Køge Vest. Rmin er også her 50 cm, mens max. toglængde er ca. 1,2 meter; der er i gennemsnit ca. 7,5 - 10 meter mellem stationerne.

NYKØBING - VILSUND
Nyvang T&S er første holdested efter Nykøbing. Her er sidespor til et mindre savværk.


Langebæk er krydsningsstation med et sidespor, der normalt anvendes til henstilling af "udrangeringsmodent" materiel. Endvidere findes privat sidespor til kornsilo.

Yderholm T er en model af Køge-Ringsted Banens trinbræt af samme navn Det er imidlertid besluttet at flytte det til strækningen Viby - Køge Vest. Det er p.t. ikke afgjort, hvad der skal erstatte det.


Vilsund er den "større" privatbanes endestation, ("sækbanegård") og udgangspunkt for den ene af de "mindre" privatbaner. Stationsbygningen, der er sammenbygget med varehuset, er en "spejlvendt"

udgave af Randers-Hadsund Jernbanes lokalstation i Randers. Der er 3 perronspor, 3 opstillingsspor, varehus- og læssespor og havne spor.

Privatbanens store remise- og værkstedskompleks med 7 spor har forbillede fra Kolding Sydbaner og en enkelt fra Vemb-Lemvig Thyborøn Jernbane. Her er også garage for banens

rutebiler. Vilsund er den station, der p.t. er "kælet" mest for!!

VILSUND - HØJBJERG
Vilsund havn, hvis "venteskur" har forbillede på Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen, nås efter en kort tur via havnebanen. Der kan foretages krydsning her, idet havnestationen har "stationsstatus". Der er 2 havne/kajspor til korn- og foderstoffirma, (kopi af Agersted & Skous siloer i Ringsted og transportanlæg med forbillede fra

Qvades anlæg på Bandholm havn), kul- og koksfirma med kran på løbebro. Endvidere sidespor til kartoffellager (der måske senere ændres til Kosangas depot!). Automobilfærgen M/F MORS har leje i umiddelbar nærhed af stationen og der
            foregår livlig udveksling med banen af passagerer og post. En coaster, "Caroliner", er p.t. på bedding.

Risløv T er model af Ganneskov trinbræt på Østsjællandske Jernbaneselskab


VIBY - KØGE VEST
Yderholm T&S bliver på denne strækning "mellemstation" med krydsningsspor og et enkelt privat sidespor.

Køge Vest bliver en tillæmpet kopi af Køge-Ringsted Banens station i Køge med perronspor, opstillingsspor og 4-sporet rundremise omkring en drejeskive. Som "baggrund" er p.t. planlagt "Værftsgården" i Køge.

Statsbanens materiel er for en stor dels vedkommende industrimateriel, men også noget hjemmebygget materiel er det blevet til; nævnes kan damplokomotiver ltr. D, R, S, personvogne ltr. AT, AL, AV, CLE, CME, CMR, CV, post- og rejsegodsvogne ltr. DP, DB, P, ECO og EH. Herunder og på følgende side "smagsprøver" på materiellet.Privatbanernes materiel er noget af en "blandet landhandel". På den "større" privatbane fremføres togene hovedsagelig af diesellokomotiver fra Frichs (NFJ Mv 10, VLTJ ML 12, OHJ 20 og 24) og MaK (HP 13); et stort damplokomotiv, (HFHJ 9), er nedbrudsreserve. Personvognsmateriellet er forholdsvis nye og moderne stålvogne (OHJ BL 230-231, GDS C 41 og HP CL 30). P.g.a. øget passagertilgang har banen købt en ældre bogievogn (HTJ C 34). A.h.t opvarmning af statsbanens gennemgående vogne er en kedelvogn (LJ EV 60) under overvejelse Trafikken på de to "mindre" privatbaner afvikles med motorvogne fra bl.a. Scandia/Frichs (TKVJ M 2) og Triangel (KRB M 3, M 4, HVJ M 5 og M 6, sidstnævnte m/gengasanlæg). Mest af nostalgiske grunde har man bevaret skinnerutebilen "midtsjællænderen" fra KRB. Primært til snerydning findes et driftsklart damp
           
lokomotiv (SNNB 3). Som "bivogne" til motorvognene KRB B 2, TFJ C 7, VNJ C 20 samt et par KB-personvogne m.fl.


Privatbanerne har en del forskellige godsvogne, bl.a. en "hvidkålsvogn" fra Amagerbanen. Ligeledes forefindes en gammel sneplov fra Odderbanen, men den er der sjældent brug for!!

Nedenstående en forklaring på baneforkortelser:
HFHJ = Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jb.
KRB = Køge-Ringsted banen
KB = Kalvehavebanen
SNNB = Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted banen
LJ = Lollandsbanen
OHJ = Ods Herreds Jernbane
HTJ = Høng-Tølløse Jernbane
HVJ = Hørve-Værslev Jernbane
NFJ = Nord Fynske Jernbane
HP = Hjørring Privatbaner
TFJ = Thisted-Fjerritslev Jernbane
VLTJ = Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane
VNJ = Varde-Nr. Nebel Jernbane
TKVJ = Trolhede-Kolding-Vejen Jernbane